Privacy Statement MilieuProfiel B.V.

Dit is het Privacy Statement van MilieuProfiel B.V.. Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt MilieuProfiel B.V. uw persoonsgegevens. MilieuProfiel B.V. acht een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij MilieuProfiel B.V. veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

Waarom heeft MilieuProfiel B.V. een Privacy Statement?

We hebben in dit Privacy Statement voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop!

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer e-mailadres en biometrische gegevens. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Ook als u de website van MilieuProfiel B.V. bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of bij het invullen van de formulieren. Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met MilieuProfiel B.V. worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen. Maar ook het wissen of vernietigen valt onder de term ‘verwerken’.

Waarop is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die MilieuProfiel B.V. van u verwerkt in het kader van haar dienstverlening u op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze.

Welke gegevens verwerken wij van websitebezoekers?

Webformulieren

Tijdens het invullen van een van de webformulieren op Milieuprofiel.nl vragen wij u om uw naam en e-mailadres. We bieden u ook de mogelijkheid een curriculum vitae mee te sturen. De gegevens zijn niet zichtbaar voor andere gebruikers en worden niet opgeslagen in het contentmanagementsysteem. Milieuprofiel maakt gebruik van https, uw gegevens worden over een beveiligde verbinding verstuurd.

Cookies

Functionele cookies MilieuProfiel.nl maakt geen gebruik van functionele cookies. Analytische cookies MilieuProfiel.nl gebruikt zogeheten analytische cookies voor:
 • het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
 • het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s;
 • het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt;
 • het bijhouden van welke browser (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, etc.) gebruikt wordt door een bezoeker;
 • het optimaliseren van onze website. MilieuProfiel.nl maakt hiervoor gebruik van Google Analytics. MilieuProfiel.nl heeft Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld, conform de handleiding daarover van het College bescherming persoonsgegevens.
 
Cookie Doel Bewaartermijn
_ga Het kunnen onderscheiden van gebruikers. 2 jaar
_gid Het kunnen onderscheiden van gebruikers. 24 uur
_gat Het beperken van het aantal verzoeken aan de server. 1 minuut
  Tracking cookies Deze website bevat geen tracking cookies.
Gebruik API’s van derden MilieuProfiel.nl maakt functioneel gebruik van Google Maps (api) en Google Fonts (api). U kunt dus onze websites bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wel verzamelen wij, net als veel andere websites, bepaalde niet-identificeerbare automatische informatie over de gebruikers van onze websites. Daarnaast verwerken wij gegevens over de datum en het tijdstip dat u onze website(s) en –pagina’s bezoekt, de regio van waaruit u onze website(s) bezoekt, de website(s) via welke u op onze website(s) bent gekomen, de pagina’s en onderdelen van de website(s) die u bezoekt (hoe lang en hoe vaak en in welke volgorde), welke informatie u bekijkt en welke informatie u up- of downloadt van de website(s). De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers van onze website(s). Wij kunnen de niet-identificeerbare informatie eventueel doorgegeven aan derden en deze gegevens worden bewaard voor toekomstig gebruik.

Van wie verwerkt MilieuProfiel B.V. persoonsgegevens?

Van alle personen met wie we contact hebben, of die deze website bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer (potentiele) uitzendkrachten, gedetacheerden, payrollkrachten en klanten van MilieuProfiel B.V.. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van onze (potentiële) opdrachtgevers, zakelijke klanten, leveranciers of business partners. Belangrijk: als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw medewerkers aan ons doorgeeft, dan bent u volgens de geldende wetgeving verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dit Privacy Statement aan uw medewerkers geven. Zij weten zo precies hoe MilieuProfiel B.V. omgaat met hun persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is MilieuProfiel B.V., gevestigd aan Jan Verkoljestraat 4, 2612 XB te Delft, KvK nummer 64564916.

Waarvoor gebruikt MilieuProfiel B.V. uw persoonsgegevens?

MilieuProfiel B.V. mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:
 • uw toestemming. Gegeven toestemming kan ten alle tijden worden ingetrokken;
 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
 • Noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigd belang van verantwoordelijke of derde aan wie de gegevens worden verstrekt tenzij het recht op privacy prevaleert.
  MilieuProfiel B.V. verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten: In het algemeen verzamelen en verwerken wij uw gegevens alleen voor de uitvoering van onze taken als uitzend- en detacheringsbureau, zoals bijvoorbeeld bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement. Meer specifiek vragen wij u om uw persoonsgegevens met ons te delen voor onder andere de volgende doeleinden:
 • om met u een werknemers-/werkgeversrelatie of een personeels-/arbeidsbemiddelingsrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een financiële, personeels-, uren-, verzuim- en salarisadministratie te voeren.
 • om een relatie gericht op het verwerven/uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een financiële administratie te voeren.
 • om uw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen, uw beschikbaarheid vast te leggen en u in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere (potentiële) opdrachtgevers en/of relaties.
 • om u te bemiddelen naar werk, jou carrière- en/of loopbaanadviezen en/of overige (werkgerelateerde) diensten aan te bieden waaronder onder andere opleidingen, u in te zetten bij opdrachtgevers, werkzaamheden bij opdrachtgevers te laten verrichten, dan wel om opdrachten voor u te regelen.
 • om met u, onze opdrachtgever(s) en/of relaties overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen.
 • om u te informeren over onze dienstverlening en onze overige activiteiten om deze beter te kunnen laten aansluiten op uw wensen en kwaliteiten (bijvoorbeeld het toezenden van een vacature). voor managementdoeleinden en het genereren van managementinformatie en -rapportages, het uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van onze kwaliteit en de bedrijfsveiligheid.
 • om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen en/of het aanvragen van subsidies en premiekortingen, denk bijvoorbeeld aan de identificatie of het afdragen van belastingen en sociale premies.
 • om wettelijke re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan de opdracht van de overheid om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.
 • Voor het onderhouden van contact en om u persoonlijke berichten te kunnen sturen.
 • om onze producten en dienstverlening (o.a. via onze website) te verbeteren of (technische) problemen bij het gebruik van de website of onze diensten op te lossen.
 • om de opdrachtgever te informeren en het zoeken naar kandidaten.
 • om een pensioenvoorziening te regelen.
 • om indien nodig bedrijfsmedische zorg te regelen.
 • om indien nodig opleiding aan te bieden.
  Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de genoemde doeleinden. Wanneer wij uw gegevens gebruiken voor andere (nauw verwante) doelstellingen, zullen we u conform de wet hierover nader informeren en de vereiste maatregelen nemen. Welke persoonsgegevens verwerken wij? Bij inschrijving: NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens.
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht.
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring.
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan.
 • gegevens over beschikbaarheid en verlof.
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van uw geschiktheid, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften pasfoto – op vrijwillige basis.
  Op het moment dat u voor ons kunt gaan werken/werkt/hebt gewerkt:
 • nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, en indien van toepassing: werkvergunning, verblijfsvergunning en een kopie van de Nederlandse basis ziektekostenverzekering.
 • IBAN-nummer
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.
 

Welke eventuele Bijzondere persoonsgegevens verwerkt MilieuProfiel?

Wij verwerken uitsluitend bijzondere persoonsgegevens voor zover u hier expliciet toestemming voor geeft, dan wel daartoe een (andere) wettelijke grondslag bestaat. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, evenals gegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging. Daarnaast vallen hier strafrechtelijke gegevens onder en gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dit gedrag. De bijzondere gegevens die wij verwerken betreffen veelal gegevens die zijn af te leiden uit uw identiteitsbewijs waarvan wij op grond van wet een kopie moeten maken als u voor ons gaat werken. Daarnaast kunnen wij bijzondere persoonsgegevens verwerken met betrekking tot uw gezondheid, uitkeringssituatie of achtergrond. Wij doen dit om gebruik te kunnen maken van (premie)kortingen en/of subsidies, onze re-integratieverplichtingen na te komen en ter uitvoering van het overheidsdoel om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen, hetgeen in diverse (toekomstige) wet- en regelgeving is terug te vinden. Personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt zijn onder meer mensen die gedurende langere tijd werkloos zijn, 50 jaar of ouder zijn en/of zonder re-integratieondersteuning niet of moeilijk aan werk komen. Tot de bijzondere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt hebben alleen personen toegang die over deze gegevens dienen te beschikken voor de (uitvoering van) hun werkzaamheden en/of ter voldoening aan de geldende wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de personeels-, financiële-, verzuim- en/of salarisadministratie, bewerkers, personen betrokken bij de (interne en externe) kwaliteitsbewaking, (het toezicht op) de financiële verslaglegging en de uitvoering van premiekorting- en subsidieregelingen. Wij kunnen de van u ontvangen bijzondere persoonsgegevens daarnaast doorgeven aan onze opdrachtgevers indien daar een wettelijke grondslag voor bestaat. Verder kunnen wij deze gegevens doorgeven aan de overheidsinstellingen die toezien op de uitvoering van de overheidsdoelstellingen en/of het toekennen van (premie)kortingen en/of subsidies.

Welke gegevens verwerkt MilieuProfiel B.V. van werknemers of vertegenwoordigers van (potentiële) zakelijke relaties?

Persoonsgegevens die MilieuProfiel B.V. van werknemers of vertegenwoordigers van zakelijke (potentiële) relaties (zoals (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en andere bedrijven of instellingen) ontvangt, gebruiken wij voor de volgende doeleinden:
 1. om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening en/of gebruik te kunnen maken van uw dienstverlening;
 2. om met u een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden;
 3. om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;
 4. om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines) en om u aanbiedingen te kunnen doen;
 5. om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
  MilieuProfiel B.V. verwerkt onder meer de volgende gegevens: (zakelijke) NAW-gegevens (naam, adres, vestigings-/woonplaats), geboortedatum (optioneel, namelijk voor zover verstrekt), e-mailadres, gegevens voor het onderhouden van de relatie, functie- en contactgegevens. MilieuProfiel B.V. kan de persoonsgegevens van werknemers en vertegenwoordigers van (potentiële) zakelijke relaties doorgeven aan anderen indien dit van belang is voor de uitvoering van haar dienstverlening. MilieuProfiel B.V. kan uw gegevens bovendien doorgeven aan flexwerkers, kandidaten, sollicitanten, werknemers, leveranciers (bijvoorbeeld opleidingsinstanties), auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder bewerkers). Daarnaast kan MilieuProfiel B.V. uw gegevens verstrekken aan anderen indien zij daartoe op grond van de wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel toestemming van u voor heeft gekregen. Verder kan MilieuProfiel B.V. uw bedrijfsprofiel of vacatures van uw onderneming, nadat u daartoe toestemming heeft gegeven, al dat niet geanonimiseerd op haar website plaatsen en/of openbaar te maken.

Hoe gaat MilieuProfiel B.V. met uw persoonsgegevens om?

Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om. Hiervoor heeft MilieuProfiel B.V. een beleidsdocument opgesteld.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd. Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Statement niet of onvoldoende door ons worden nageleefd worden wij graag door u op de hoogte gesteld, zodat wij e.e.a kunnen verbeteren. Mocht dit niet tot aanpassing leiden dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP. De contactgegevens van de AP zijn: Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den Haag 0900-2001201

Veilig

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft MilieuProfiel B.V. passende technische en organisatorische maatregelen. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen, zoals het toepassen van toegangsbeheer, firewalls en beveiligde servers, en encryptie van bepaalde typen gegevens, zoals financiële informatie en andere gevoelige gegevens. Denk hierbij aan de verwerkersovereenkomsten die wij hebben met derden die onze gegevens opslaan of doorgeven aan organisaties zoals de Belastingdienst en de pensioenfondsen, wat wettelijk verplicht is. Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen MilieuProfiel B.V. niet iedereen toegang heeft tot al uw gegevens. Onze systemen zijn zó ingericht dat medewerkers alleen díe informatie kunnen zien waarvoor ze zijn geautoriseerd.

Melden van incidenten

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

Vertrouwelijk

We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van MilieuProfiel B.V. is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit geldt ook eveneens voor derden die door MilieuProfiel B.V. zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in uw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.

Hoelang bewaren we uw gegevens?

MilieuProfiel B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verzameld en verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn. Denk hierbij aan: Gegevens uit de salarisadministratie die van fiscaal belang zijn en loonbelastingverklaringen en een kopie van jouw identiteitsbewijs. Administratieve verzuimgegevens worden in principe bewaard tot twee jaar na afloop van de arbeidsrelatie. In het geval van langdurige arbeidsongeschiktheid, wordt het re-integratiedossier niet langer bewaard dan twee jaar na afronding van de re-integratie. Voor de overige gegevens (zoals correspondentie, verslagen van functioneringsgesprekken en verslaglegging bij arbeidsongeschiktheid) geldt in beginsel een bewaartermijn van twee jaar nadat het dienstverband is geëindigd.

Verstrekken aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven. MilieuProfiel B.V. kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verleent MilieuProfiel B.V. haar medewerking. MilieuProfiel B.V. verstrekt jouw persoonsgegevens alleen aan derden indien deze doorgifte is gebaseerd op een wettelijke grondslag. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Aan de volgende instellingen worden (een deel van) jouw persoonsgegevens doorgegeven:
 • Belastingdienst, dit in verband met de belastingheffing;
 • Pensioenfonds (Stipp);
 • Verzekeraar : Onze medewerkers vallen onder de verzekering van Absentum (onderdeel van Aon waartoe ook IAK Verzekeringen en Meeùs horen).;
 • VGM, in verband met bedrijfsmedische zorg; Wij vallen onder de Arbodienst Arbodienst Absentum.;
 • UWV, bij (langdurige) arbeidsongeschiktheid;
 • Accountants: Van den Hoogenhoff Administraties en Belastingadvies;
 • Politie/Justitie bij eventuele strafzaken;
 • Deurwaarder bij eventueel loonbeslag.
 • Controlerende organisaties zoals in opdracht van de VRO Certification inzake het certificaat SNA keurmerk | NEN 4400, SNCU, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ed.;
 

Doorgeven van uw gegevens naar landen buiten de Europese Unie

MilieuProfiel B.V. zal uw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, tenzij daarvoor een modelovereenkomst is gesloten of wanneer u een verklaring hebt getekend waarin u toestemming geeft voor de doorgifte.

Persoonlijk contact met MilieuProfiel B.V.

Veel contacten tussen u en MilieuProfiel B.V. verlopen telefonisch, via formulieren, e-mail of Social media. Persoonsgegevens die u daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is voor onze dienstverlening.

Op verschillende manieren contact

Steeds vaker hebben klanten via e-mail, Social media (Facebook, LinkedIn) of via www.MilieuProfiel.nl contact met MilieuProfiel B.V.. Ook sms wordt ingezet. Natuurlijk wordt ook nog veel informatie uitgewisseld via brieven en formulieren. Het initiatief om contact te hebben kan bij u vandaan komen maar ook van MilieuProfiel B.V.. De persoonsgegevens die u daarbij aan ons doorgeeft, kunnen door MilieuProfiel B.V. worden verwerkt. Bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden, aanbiedingen te doen of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Wat zijn uw rechten?

Wanneer MilieuProfiel B.V. persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Uw rechten zullen hieronder worden toegelicht.

Wij stellen u op de hoogte als wij persoonsgegevens van u verwerken

MilieuProfiel B.V. verstrekt voor het verwerken van uw gegevens informatie aan u betreffende onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen. Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven indien u reeds op de hoogte bent van de verwerking van uw gegevens of indien een mededeling aan u onmogelijk is of voor ons een onevenredige inspanning kost.

Inzage in uw gegevens

Bent u ingeschreven bij MilieuProfiel B.V. en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. We verzoeken u wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen.

Recht op rectificatie

U heeft het recht om gegevens te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt. Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.

Recht op gegevenswissing

Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren. Denk hierbij aan BSN of een kopie van uw identiteitsbewijs als u voor ons werkt of heeft gewerkt.

Recht op beperking van de verwerking

Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door MilieuProfiel B.V. onrechtmatig is.

Recht van bezwaar

Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door MilieuProfiel B.V. kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld wanneer u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om u persoonlijke aanbiedingen te doen.

Recht op dataportabiliteit

Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machineleesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of door een brief aan ons te sturen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek. Wij vragen u zich te legitimeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken. Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken. Over dit privacy statement MilieuProfiel B.V. kan dit Privacy Statement aanpassen. De laatste wijziging was op 25-05-2018. De meest recente versie vindt u altijd op MilieuProfiel B.V.nl. Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op:
MilieuProfiel B.V.
Jan Verkoljestraat 4,
2612 XB Delft
info@milieuprofiel.nl